Skip to content

Integracja sensoryczna

Integracja sensoryczna to terapia przez ruch. Głównym założeniem metody jest stymulowanie i integrowanie pracy bazowych systemów sensorycznych tj. wzroku, słuchu, dotyku, węchu, smaku, ale również układu przedsionkowego (odpowiedzialnego za odbiór wrażeń pochodzących z każdego rodzaju ruchu, wywołanych zmiana położenia ciała w przestrzeni, a szczególnie głowy)oraz propriocepcji (czucia głębokiego).

Zgodnie z założeniami twórczyni metody Jane Ayers przejście informacji odebranych przez receptory, zmysłowe prawidłowe ich opracowywanie, organizacja przez kolejne poziomy układu nerwowego od pnia mózgu, twór siatkowaty, móżdżek do kory mózgowej gwarantuje coraz bardziej szczegółową, precyzyjną interpretację odbieranych wrażeń i kojarzenie ich z uprzednimi doświadczeniami.

Brak zakłóceń w tym procesie służy prawidłowemu postrzeganiu rzeczywistości, adekwatnemu zachowaniu dziecka i przebiegu procesu uczenia się. Rozwój społeczny, emocjonalny i poznawczy dziecka przebiega wtedy zgodnie z normami rozwojowymi.

Natomiast trudności w organizowaniu informacji płynących ze zmysłów przyczyniają się do problemów w zachowaniu, koncentracji, trudności w uczeniu się zachowania celowego i w zakresie rozwoju ruchowego.

Terapia integracji sensorycznej ma postać „naukowej zabawy”, w której dziecko np. skacząc na batucie, huśtając na platformie bawi się i uczy jednocześnie. Podczas terapii dziecko nie ćwiczy konkretnych umiejętności lecz poprawiając integrację sensoryczną wzmacnia procesy nerwowe leżące u podstaw tych umiejętności. Oczekiwane umiejętności pojawiają się w sposób naturalny jako konsekwencja poprawy funkcjonowania ośrodkowego układu nerwowego. Głównym zadaniem tej terapii jest dostarczenie kontrolowanej ilości bodźców sensorycznych przez różnorodne ćwiczenia.

Metoda integracji sensorycznej przeznaczona jest głównie dla dzieci od okresu niemowlęcego do wczesnoszkolnego , które przejawiają trudności w codziennym funkcjonowaniu. Adresatami metody są często dzieci z autyzmem , niepełnosprawnością intelektualna, MPD, Zespołem Downa, Zespołem Aspergera , ADHD i wiele innych.

Warto pamiętać, że z zaburzeń w zakresie integracji sensorycznej dzieci na wyrosną. Posiadane zaburzenia będą rosły razem z dziećmi i utrudniały prawidłowe funkcjonowanie. Dlatego bardzo ważna jest wczesna diagnoza i interwencja terapeutyczna.

Z wybranymi objawami zaburzeń SI można zapoznać się na stronie PSTIS

http://www.pstis.pl/pl/html/index.php?v1=none&str=podstrona_objawy